ඉන්දීය ඉතිහාසය I හා II පිළිතුරු

ඉන්දීය ඉතිහාසය I හා II පිළිතුරු

Click sal_ihis_p1_ans.pdf link to view the file.