ආර්ථික විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

ආර්ථික විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_eco_model.pdf link to view the file.