සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු පත්‍ර (12 ශ්‍රේණිය)

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු පත්‍ර (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_med_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக