සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු පත්‍ර (12 ශ්‍රේණිය)

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු පත්‍ර (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_med_model_ans.pdf link to view the file.