ගිණුම්කරණය අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II

ගිණුම්කරණය අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_acc_model.pdf ஐ சொடுக்குக