ගිණුම්කරණය_ii 2013 පිළිතුරු

ගිණුම්කරණය_ii 2013 පිළිතුරු
Click S_AL_Acc_Modelanswer2_2013.pdf link to view the file.