ගිණුම්කරණය අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II

ගිණුම්කරණය අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II

Click sal_acc_model.pdf link to view the file.