ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූර බලා වගුව සම්පූර්ණ කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූර බලා වගුව සම්පූර්ණ කරමු 

Click sg3_sin_wri_ex14.pdf link to view the file.