ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කථිත බස ලිඛිත බසට හරවා ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කථිත බස ලිඛිත බසට හරවා ලියමු

Click sg3_sin_wri_ex13.pdf link to view the file.