ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - '' යෙදී ඇති වචන පමණක් තෝරමු

  ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - '' යෙදී ඇති වචන පමණක් තෝරමු 

Click sg3_sin_wri_ex09.pdf link to view the file.