ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදිව පිටපත් කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදිව පිටපත් කරමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_wri_ex01.pdf ஐ சொடுக்குக