ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන එකතු කර වැකි සාදා කියවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන එකතු කර වැකි සාදා කියවමු 

Click sg3_sin_re_ex07.pdf link to view the file.