ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ඡේදය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න

 ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  ඡේදය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_re_ex06.pdf ஐ சொடுக்குக