உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் புள்ளித்திட்டம்-Batti/Hindu college-2016

உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் புள்ளித்திட்டம்-Batti/Hindu college-2016

Click tal_bst_mp_ans_batti.pdf.pdf.pdf link to view the file.