தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-II-Mora E-Tamils-2016

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-II-Mora E-Tamils-2016

Click tal_ict_mp_II_mora_2016.pdf link to view the file.