தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம்-II-புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம்-II-புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_sft_mp_II_ans_mora_2016.pdf ஐ சொடுக்குக