தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் விடைகள்-FWC-2016

தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் விடைகள்-FWC-2016

Click tal_sft_mp_ans_fwc_2016.pdf link to view the file.