பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-I_புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-I_புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_eng_tec_mp_I_ans_mora_2016.pdf ஐ சொடுக்குக