பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-I_புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-I_புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

Click tal_eng_tec_mp_I_ans_mora_2016.pdf link to view the file.