உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_bst_mp_ans_mora_2016.pdf ஐ சொடுக்குக