உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

Click tal_bst_mp_ans_mora_2016.pdf link to view the file.