அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-I-FWC-2016

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-I-FWC-2016

Click tal_logic_mp_I_fwc_2016.pdf link to view the file.