இலங்கை வரலாறு-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

இலங்கை வரலாறு-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

Click tal_sl_his_mp_ans_fwc_2016.pdf link to view the file.