புவியியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

புவியியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_geo_mp_ans_fwc_2016.pdf ஐ சொடுக்குக