புவியியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

புவியியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

Click tal_geo_mp_ans_fwc_2016.pdf link to view the file.