தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் புள்ளியித்திட்டம்-FWC-2016

Click tal_medi_mp_II_ans_fwc_2016.pdf link to view the file.