தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் பகுதி-II-FWC-2016

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் பகுதி-II-FWC-2016

Click tal_medi_mp_II_fwc_2016.pdf link to view the file.