විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G3_ele.pdf link to view the file.

 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය