අපරදිග සංගීතය-2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G2_wmu.pdf link to view the file.

 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය