පාලි - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G1_pal.pdf link to view the file.

2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය