தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-1-2016

Click tal_sft_mp_I_2016.pdf link to view the file.

தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-1-2016