ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- පළමු වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 13 ෙශ්‍ර්ණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- පළමු වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 13 ෙශ්‍ර්ණිය)

Click SAL-CHE-SIN-G13-DS-TP-2015.pdf link to view the file.