ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ-අවසාන වාර පරීක්ෂණය -I-2015

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ-අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_bio_tp_ds_I_2015.pdf ஐ சொடுக்குக