ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 13 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-BIO-SIN-G13 -DS-TP-2015.pdf link to view the file.