2 වාර පරීක්ෂණය - 2015, ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07

2 වාර පරීක්ෂණය - 2015, කොළඔ අධ්‍යාපන කලාපය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg5_comp_mt_ds_2015.pdf ஐ சொடுக்குக