2 වාර පරීක්ෂණය - 2015, ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07

2 වාර පරීක්ෂණය - 2015, කොළඔ අධ්‍යාපන කලාපය

Click sg5_ches_mt_ds_2015.pdf link to view the file.