බහුඅස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍යය සෙවිම -1

බහුඅස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍ය

Click s_mat_tool_3.25.pdf link to view the file.