බහුඅස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍යය සෙවිම -2

බහුඅස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍යය සෙවිම -2

Click s_mat_tool_3.26.pdf link to view the file.