සම කෝණී ත්‍රිකෝණ හඳුනා ගැනීම - 2

සම කෝණී ත්‍රිකෝණ හඳුනා ගැනීම - 2

Click s_mat_tool_3.15.pdf link to view the file.