සම කෝණී ත්‍රිකෝණ හඳුනා ගැනීම

සම කෝණී ත්‍රිකෝණ හඳුනා ගැනීම

Click s_mat_tool_3.14.pdf link to view the file.