අට දිශාව සඳහා උපකරණයක්

අට දිශාව සඳහා උපකරණයක්

Click s_mat_tool_3.9.pdf link to view the file.