ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණයක ඓක්‍ය සෙවීමට උපකරණයක්

ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණයක ඓක්‍ය සෙවීමට උපකරණයක්

Click s_mat_tool_3.3.pdf link to view the file.