ගණිත උපකරණ නිමවුම හා භාවිතය සඳහා වූ කාර්ය පත්‍රිකාවක ආකෘතිය

ගණිත උපකරණ නිමවුම හා භාවිතය සඳහා වූ කාර්ය පත්‍රිකාවක ආකෘතිය

Click s_mat_tool_3.1.pdf link to view the file.