සමචතුරස්‍ර පිරමීඩයක ලම්බ උස සෙවීමේ උපකරණය

සමචතුරස්‍ර පිරමීඩයක ලම්බ උස සෙවීමේ උපකරණය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு s_mat_tool_2.21.pdf ஐ சொடுக்குக