ඝනකය හා පිරමීඩය අතර පරිමා සංසන්දන උපකරණය

ඝනකය හා පිරමීඩය අතර පරිමා සංසන්දන උපකරණ

Click s_mat_tool_2.22.pdf link to view the file.