නිඛිල එකතු කිරිම් හා අඩු කිරීම් උපකරණය

නිඛිල එකතු කිරිම් හා අඩු කිරීම් උපකරණය

Click s_mat_tool_2.17.pdf link to view the file.