බහු ගුණක පුවරුව

බහු ගුණක පුවරුව

Click s_mat_tool_2.18.pdf link to view the file.