සංඛ්‍යා පාද කට්ටලය

සංඛ්‍යා පාද කට්ටලය

Click s_mat_tool_2.6.pdf link to view the file.