ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- දී ඇති වචන බලා ලියමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව- දී ඇති වචන බලා ලියමු.

Click sg1_sin_ex6.pdf link to view the file.