ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව-වචනයට ගැළපෙන රූපය සොයමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව-වචනයට ගැළපෙන රූපය සොයමු.

Click sg1_sin_ex2.pdf link to view the file.